hgs  eokul   lgs   kyk  
  24.02.2024  

Hizmet Takip Projesi resmi gazetede yayınlandı

Resmî Gazete, Sayı : 28264

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ

KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN

ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kanunun 100 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Aybaşı: Aylık veya ücreti her ayın 15'inde ödenen sigortalı için her ayın 15’ini, diğerleri için her ayın 1’ini,

b) Ay sonu: Aylık veya ücreti her ayın 15'inde ödenen sigortalı için takip eden ayın 14’ünü, aylık veya ücreti her ayın 1'inde ödenen sigortalı için ayın son gününü,

c) HİTAP: Hizmet takip programını,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

d) Kamu idaresi: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kurum ve kuruluşları,

e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

f) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında adına prim/kesenek ve karşılık ödenmesi gereken kişiyi,

ifade eder.

(2) Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Tebliğin uygulamasında da geçerlidir.

Hizmet takip programı

MADDE 4 – (1) HİTAP ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir.

(2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;

a) Sigortalıların hizmet borçlanma (askerlik, yedek subay okul süresi, avukatlık stajı, doktora ve benzeri) dilekçelerinin Kuruma intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması,

b) Görevden ayrılan sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen hizmetlerinin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine bildirilmesi,

c) Sigortalıların hizmet belgesinde yer alan hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların fiili hizmetine eklenen prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti,

ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması,

işlemleri yapılır.

İstenilen bilgi formatları

MADDE 5 – (1) HİTAP kayıt deseninde istenilen;

a) Özlük ve nüfus,

b) Hizmet belgesi,

c) Öğrenim durumu,

ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,

d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),

e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,

f) Askerlik,

g) Tazminat,

ğ) Unvan,

h) Açık süre,

ı) Borçlanılan hizmet,

i) İtibari hizmet süresi,

j) Emeklilik belgesi,

bilgi formatları https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer almaktadır.

(2) Kurumca daha sonra gerek görülmesi halinde bilgi formatlarında (kayıt deseninde) değişiklik yapılabilir.

Bilgilerin gönderilme şekli

MADDE 6 –(1) 5 inci maddede belirtilen ve kayıt deseninde yer alan bilgiler, daha önce kamu idarelerine Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı bildirimi ve tescilinin yapılması için gönderilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer alan programa giriş yapılmak suretiyle web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya web servisi olmak üzere üç şekilde gönderilir.

Bilgilerin gönderilme süresi

MADDE 7 – (1) Kamu idareleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgileri birinci aşamada, (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan bilgileri ise ikinci aşamada aşağıda belirtilen süreler içerisinde Kuruma gönderir. Kamu idareleri;

a) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 30/6/2012, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 31/8/2012 tarihine kadar,

b) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2012 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 31/7/2012, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 30/9/2012 tarihine kadar,

c) 30/6/2012 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri göreve başladıkları tarihi takip eden ayın sonuna, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri ise göreve başladıkları tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

d) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 31/12/2012 tarihine kadar,

programa aktarır.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevinden ayrılmış olan sigortalılardan; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı ile mülga geçici 218 inci maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçi sayılan, aynı Kanunun mülga ek 76 ncı ve mülga geçici 192 nci maddeleri gereğince ilgilendirilen ve 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci maddesi gereğince ilgileri devam ettirilen sigortalıların 5 inci maddede belirtilen ve kayıt deseninde yer alan bilgileri, Kurum tarafından programa aktarılır.

(3) Kurum, gerek görmesi halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen süreleri belirleyeceği tarihe kadar uzatabilir. Kurum uzatmaya ilişkin duyuruyu www.sgk.gov.tr ve/veya https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adreslerinde yayınlar.

Geçiş süreci

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürelerden sonra sigortalıların 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan işlemleri, internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacak olup Kurumun belirleyeceği tarihten sonra kâğıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır.

(2) Kamu idareleri dokümantasyon yönetim sistemine geçinceye kadar 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile (ç) bendinde belirtilen kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edilir.

Diğer hükümler

MADDE 9 – (1) HİTAP’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumludur.

(2) HİTAP’a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.

Yaptırım

MADDE 10 –(1) 5 inci maddede belirtilen kayıt deseninde yer alan bilgilerin 7 nci maddede belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddelerinde yer alan esaslara göre işlem yapılır.

(2) Kurumun bilgi işlem sisteminin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması nedeniyle 7 nci maddede belirlenen süre içinde gönderilemeyen bilgilerin sistem sorununun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, söz konusu yükümlülükler öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


1 yorum

Bu konu hakkında konuşmak

Bu konu hakkında konuşmak için samimi bir girişim yapmak için teşekkür ederiz. Ben bu konuda çok güçlü hissediyorum ve daha fazla bilgi almak istiyorum. Ekstra geniş bilgelik elde Tamam, ek bilgi ile buna benzer ekstra makaleler de dahil olmak üzere akla olabilir? Bu olağanüstü yararlı ve ben ve arkadaşlarım için yararlı olacaktır.

11.10.2013 - Ziyaretci

Konular